นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

26 พฤษภาคม 2563

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด

 

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด เคารพและให้ความสําคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด มี ความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ จัดทํานโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

 

  1. คํานิยาม

  ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คําหรือข้อความว่า

“ลูกค้า”

หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบริการอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดาและให้หมายความรวมถึง คู่ค้าธุรกิจพันธมิตรทางธุรกิจ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย ยกเว้นพนักงาน

“บริษัท”

หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด

“บริษัทในกลุ่ม เอ็ม บี เค”

หมายถึง บริษัทที่ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในทุก ๆ ทอด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้วของบริษัทนั้น

“เว็บไซต์”

หมายถึง เว็บไซต์ ซึ่งบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด เป็นเจ้าของหรือให้บริการแล้วแต่กรณี

“แอปพลิเคชัน”

หมายถึง MBK RE Application และหรือแอปพลิเคชันซึ่งบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จํากัด ให้บริการ อนึ่ง นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับแอปพลิเคชันในส่วนที่ได้มีการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัปเดต หรือเพิ่มเติมโดยบริษัทด้วย เว้นแต่แอปพลิเคชันที่ได้มีการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัปเดต หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างหาก จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน”

หมายถึง บริษัทซึ่งมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ข้อมูลส่วน “บุคคล” บุคคลจากลูกค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือต้องทําหรือปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า

“เจ้าหน้าที่คุ้มครอง”

หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ข้อมูลส่วนบุคคล” คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ผู้ประมวลผลข้อมูล”

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

“พันธมิตรทางธุรกิจ”

หมายถึง คู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหรือทํางานร่วมกับบริษัท

 

  1. บททั่วไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทําขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดและวิธีการคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า โดยบริษัทอาจดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงที่ได้กําหนดไว้โดย เฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ลูกค้าจึงควรติดตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กําหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อใช้กับ 

1)    การขาย เช่า บริหารโครงการ และหรือให้บริการลูกค้าโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เพื่อการพักอาศัย พาณิชยกรรม และบริการ ต่างๆ ของบริษัท

2)    การลงทะเบียนสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน 

3)    การขาย เช่า บริหารโครงการ และหรือใช้บริการหรือซื้อสินค้า การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์เทคโนโลยี หรือ ฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกับบริษัท และ

4)    บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต 

5)    การให้บริการแก่ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ยกเว้นพนักงาน

 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี รวมถึงการใช้เทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ใน อุปกรณ์ของลูกค้าที่จะทําให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสามารถจดจําข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือวิธีที่ ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในแต่ละครั้ง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้) โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่บริษัท เก็บ ประกอบไปด้วย

3.1       ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้โดยตรง บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บริการแก่ ลูกค้าหรือต้องทําหรือปฏิบัติตามสัญญาหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการหรือขอใช้บริการต่างๆ ของบริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการหรือ ขอใช้บริการต่างๆ และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลการทําแบบสํารวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูล ที่ลูกค้าได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของลูกค้า หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ลูกค้าติดต่อกับบริษัทหรือ ทีมงานของบริษัท หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าลูกค้าควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) รหัสบัตรประจําตัว วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ รายได้ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ อีเมล Social network : Line หรือ Facebook รูปถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับ บัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ การงาน ลายมือชื่อ และความเห็นทุกอย่างที่ลูกค้าได้แสดงผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนทําการเก็บรวบรวม บริษัทจะเก็บรวบรวมเพียงเท่าที่จําเป็น เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายให้บริษัทสามารถ เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้า

ในบางกรณี เพื่อการให้บริการต่างๆ หรือเพื่อการดําเนินการอื่นใดของบริษัทตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็น พิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและข้อความ

ยินยอมจากลูกค้า เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ นั้นตามแต่ละวัตถุประสงค์เพื่อการนั้นๆ เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษที่ บริษัทสามารถทําได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้า

3.2       ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของลูกค้า บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ลูกค้าใช้และ วิธีการใช้งานของลูกค้า เช่น ข้อมูลภาพและเสียง ข้อมูลอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้สําหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึก การใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข Internet Protocol Address (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจําตัว อุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location) โดยใช้ เทคโนโลยีระบุตําแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, Global Positioning System (GPS) ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดู เว็บไซต์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทําธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ประวัติการแลกรับของรางวัลหรือใช้สิทธิประโยชน์ สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาหรือเข้าชม ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เป็นต้น

อนึ่ง ภายในพื้นที่ส่วนรวมของอาคาร ทางเข้าออกอาคาร และหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทางเข้าออกโครงการ ของบริษัท มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัย การที่ลูกค้าติดต่อสื่อสารกับบริษัทหรือทีมงานของ บริษัทจะมีการบันทึกเสียงหรือภาพ หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อสื่อสารกับบริษัทด้วยวิธีการอื่น

รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของข้อมูล บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะข้อมูลที่ จําเป็น และเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลานานเท่าที่จําเป็นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการ เก็บรวบรวม ซึ่งปัจจุบันบริษัทกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานที่สุดเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการหรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บของข้อมูลแต่ละประเภทแล้ว บริษัทจะ ดําเนินการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วน บุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 4

 

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผย

บริษัทเก็บรวบรวมและนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1       เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท ทั้งที่มีผลใช้ บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

4.2       เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของลูกค้าเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ การทําสัญญา การ ปฏิบัติตามสัญญา และการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารทั้งหมดของ บริษัทมีความปลอดภัยและเป็นความลับ

4.3       เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบใน การใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัทอาจนําข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า เพียงเท่าที่จําเป็นและอาจดําเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนําไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และเพื่อการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ

4.4       เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

4.5       เพื่อติดต่อลูกค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล (E-mail) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ของลูกค้า หรือสํารวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จําเป็น

4.6       เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เพื่อประโยชน์ใน การตั้งค่าและการจัดการบัญชี การส่งมอบการสื่อสารการตลาด และกิจกรรมการศึกษาวิจัย จัดทําสถิติ สํารวจวิจัยและ พัฒนาการจัดหาสินค้าและบริการ พัฒนาการให้บริการ จัดทําและนําส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการโฆษณาภายในกลุ่ม บริษัท หรือเพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่าง ๆ ตลอดจนการให้คําแนะนําต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความสนใจของลูกค้า การทําให้เป็น ส่วนตัวของเนื้อหาข้อมูลธุรกิจหรือประสบการณ์ของผู้ใช้ ป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อกําหนดการตรวจสอบภายใน

4.7       เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของลูกค้า รวมถึงทรัพย์สินของลูกค้า หรือ เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้ แก่บริษัทหรือลูกจ้างหรือผู้แทนของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.8       เพื่อทําการตลาดร่วมกัน (Co-marketing) กับบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 1) ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล หรือ แนะนําสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 2) นําเสนอรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด ส่วนลด โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์จากบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึง 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้า (Customer Profiling) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีเฉพาะบุคคล หรือที่เหมาะสม หรือ ที่ลูกค้าอาจสนใจผ่านระบบ Loyalty/Reward Program

 >>อ่านต่อ<<